Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van Newblend B.V., Stegen 50, 5721 SZ ASTEN, KvK-nummer: 69446040

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Newblend B.V. en de opdrachtgever, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen nadrukkelijk schriftelijk met Newblend B.V. overeengekomen te worden. Wanneer één van de bepalingen vernietigd kan worden, blijven de andere bepalingen onverkort van toepassing.
1.2 Onder de ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Newblend B.V. een overeenkomst aangaat of wil gaan, of voor wie Newblend B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtspersoon.
1.3 Inkoop,- en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden Newblend B.V. niet, tenzij deze schriftelijk door Newblend B.V. zijn aanvaard.
1.4 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel 2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Newblend B.V. een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Newblend B.V. met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De offerte/opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever daartegen binnen 3 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Voor werkzaamheden waarvoor naar de aard en omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.
2.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst binden Newblend B.V. slechts voor zover zij door Newblend B.V. schriftelijk zijn bevestigd. Kosten die samenhangen met de wijzigingen en/of afwijkingen komen voor rekening van de opdrachtgever.
2.3 Newblend B.V. is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
2.4 Overeenkomsten, die door bemiddeling van een werknemer, een vertegenwoordiger, handelsagent, of ander tussenpersoon van Newblend B.V. worden aangegaan, binden Newblend B.V. pas, zodra de directie van Newblend B.V. die overeenkomst schriftelijk te hebben bevestigd.
2.5 Newblend behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dit wordt door Newblend schriftelijk bevestigd.

Artikel 3. Prijzen, meerwerk en zekerheid
3.1 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Newblend B.V. drie maanden na het sluiten van de overeenkomst gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Ingeval van een verhoging wordt dit per aangetekend en/of reguliere schrijven door Newblend B.V. bevestigd. De verhoging zal 2 weken na dit aangetekend en/of reguliere schrijven ingaan.
3.2 Newblend is verder gerechtigd haar uurtarieven eens per jaar met een maximum van 10% te verhogen.
3.3 Hoewel Newblend B.V. een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen en annuleringen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is Newblend B.V. tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. 3.4 Newblend B.V. is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen maar niet gehouden minderwerk in mindering op de projectsom te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Newblend B.V. op verzoek of last van de opdrachtgever boven het in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgestelde te doen of te leveren.
3.5 Het gemis van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van de technicus op verrekening daarvan onverlet.
3.6 Wachttijden worden in rekening gebracht, indien de technicus van Newblend B.V. niet terstond met de werkzaamheden kan beginnen of deze niet continue kan uitvoeren.
3.7 Newblend B.V. is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever zekerheid (bijvoorbeeld in de vorm van een voorschot) te vragen, bijvoorbeeld indien Newblend goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet – tijdig – zal nakomen. Indien en zolang opdrachtgever de zekerheid niet stelt, is Newblend B.V. gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten c.q. de overeenkomst te ontbinden.
3.8 Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats een mindering van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens in mindering van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
3.9 Newblend B.V. blijft eigenaar van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting uit hoofde van deze overeenkomst, met inbegrip van hetgeen de opdrachtgever in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.
3.10 Als derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Newblend B.V. hiervan zo snel als redelijkerwijs mag worden verwacht op de hoogte te stellen. 3.11 Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoersadressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn. Newblend B.V. is slechts gehouden een verzekering af te sluiten, indien en voor zover Newblend B.V. zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden. Na aflevering bij de ingang van het adres van installatie door of namens Newblend B.V. draagt opdrachtgever alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
3.12 Orders worden franco huis geleverd, tenzij anders is overeengekomen.
3.13 Dit contract houdt niet in, het kosteloos leveren van software of software updates.
3.14 Onder onderhoud in de zin van dit contract zijn niet begrepen het kosteloos leveren en vervangen van verbruikersartikelen (zoals papier, inktlinten, drums, toner, cartridges, diskettes, tapes etc.), alsmede het verplaatsen of verhuizen van de apparatuur.
3.15 De aan slijtage onderhevige onderdelen zullen nooit kosteloos worden vervangen. Dit betreft die onderdelen die bij normaal gebruik een beperkte levensduur hebben.
3.16 Dit contract voorziet niet in het kosteloos herinstalleren van (operating) software (bv. Windows), applicatiesoftware, bestanden en gebruikersinstellingen. Indien na een hardware storing de software is verstoord, zal Newblend B.V. de besturingssoftware volgens het Newblend B.V. standaard inbrengen en de kosten van (her)installatie doorbelasten.

Artikel 4. Gebreken en klachttermijnen
4.1 De opdrachtgever moet de door de opdrachtgever gekochte zaak bij aflevering direct binnen 24 uur controleren of door een ander laten controleren en eventuele verschillen binnen 24 uur aan Newblend B.V. schriftelijk melden. Daarbij moet de opdrachtgever nagaan of de juiste zaken en/of de juiste hoeveelheden zijn geleverd en/of de afgeleverde zaken voldoen aan de daaraan redelijk te stellen kwaliteitseisen voor het normaal gebruik daarvan. Als zij worden gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat de geleverde zaken zijn goedgekeurd.
4.2 Zaken, waarover door de opdrachtgever is gereclameerd, moeten door de opdrachtgever ongebruikt en onbewerkt op een daarvoor geschikte plaats ter beschikking van Newblend B.V. worden gesteld. Newblend B.V. krijgt direct toegang tot de plaats(en) waar de zaken zijn opgeslagen. Newblend B.V. heeft het recht de zaken te (doen) bemonsteren door een door haar aan te wijzen deskundige.
4.3 Als de opdrachtgever het bepaalde in de leden 1 en/of 2 niet nakomt, kan ervan worden uitgegaan dat de opdrachtgever de zaken algeheel als deugdelijk heeft aanvaard. Aflevering ontslaat Newblend B.V. van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
4.4 Ook als de opdrachtgever tijdig reclameert, moet de opdrachtgever de overeengekomen prijs binnen de afgesproken termijn betalen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en overmacht
5.1 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of onachtzaam handelen van de opdrachtgever, alsmede onvoorziene omstandigheden die niet toe te schrijven zijn aan het handelen van Newblend B.V., is Newblend B.V. niet aansprakelijk.
5.2 Newblend B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect verband houdt met vertraging of met opschorting. 10.4 Supportverlening, onderhoudsbeurten en het opheffen van storingen worden door Newblend B.V. naar beste kunnen en weten uitgevoerd. Newblend B.V. aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade, ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van het systeem voor de tijdsduur van de storingen en de opheffing daarvan. De opdrachtgever vrijwaart Newblend B.V. voor eventuele schade aanspraken van derden.
5.3 Newblend B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens, bescheiden en\of materialen tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Newblend B.V. of derden.
5.4 Newblend B.V. is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van opdrachtgever, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in bezit zijnde originelen.
5.5 Elke aansprakelijkheid van Newblend B.V. voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.6 De aansprakelijkheid van Newblend B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.
5.7 Indien Newblend B.V. door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Newblend B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Newblend B.V. op betaling door de opdrachtgever voor reeds door Newblend B.V. verrichte prestaties, voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere)uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 6. Garantie
De in de offerte opgenomen garantieplicht vervalt indien opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door Newblend B.V. op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. Newblend B.V. is gerechtigd de kosten van opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling door garantie worden gedekt aan de opdrachtgever in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

Artikel 7. Concurrentiebeding en intellectueel eigendomsrecht
7.1 Het is de opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst om binnen zes maanden na beëindiging van de opdracht en/of de overeenkomst met Newblend B.V., een overeenkomst met door Newblend B.V. ter beschikking gestelde medewerkers en/of met medewerkers van Newblend B.V. aan te gaan of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect en al dan niet tegen betaling, anders dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Newblend B.V..
7.2 Voor iedere overtreding in het bepaalde van 7.1 verbeurt de opdrachtgever aan Newblend B.V. een niet voor matiging vatbare boete, welke niet voor rechtelijke matiging vatbaar is en overeenkomt met een bedrag gelijk aan het op dat tijdstip bij Newblend B.V. geldende hoogste uurtarief, vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).
7.3 Newblend B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot alle producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien of anderszins rechtens worden erkend.
7.4 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, personeelsgegevens, (model)contracten en andere geestesproducten van Newblend B.V., al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 8. Medewerking Opdrachtgever
8.1 De opdrachtgever zal Newblend B.V. steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Newblend B.V. noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
8.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan Newblend B.V. apparatuur, materialen, informatiedragers zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties, die Newblend B.V. aan de opdrachtgever ter kennis brengt. 8.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de opdrachtgever, waar Newblend B.V. haar werkzaamheden verricht, waar de controles of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen, – betrekking hebben, zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Newblend B.V. te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroomtoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
8.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet , niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Newblend B.V. staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Newblend B.V. in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever
9.1 De opdrachtgever zal Newblend B.V. dusdanige rechten op het computersysteem geven, dat alle software instellingen en aanpassingen kunnen worden gedaan via de communicatie apparatuur (beheerders).
9.2 De opdrachtgever dient een mogelijkheid te hebben storingen op afstand te kunnen oplossen, dit kan via een VPN verbinding met daarbij een interne of externe ISDN modem/ ADSL verbinding. Dit kan ook geschieden via een zogenaamde Terminal verbinding (RDP).

Top